ជួយពង្រឹងក្រុមជំនុំសកលក្នុងការស្វែងយល់និង​បកប្រែព្រះគម្ពីរ

ភាសាហេព្រើរឥតគិតថ្លៃ ជារៀងរហូត។

ការរៀនភាសារហេព្រើអាចមានតម្លៃថ្លៃ អាចធ្វើអោយមានការភិតភ័យ ហើយនឹងអាចមានស្មុគស្មាញ។ យើងចង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហា នេះ

តាមរយៈវីឌីអូមេរៀនរបស់យើង អ្នកអាចរៀនអានភាសារហេព្រើរ មិនថាអ្នកនិយាយភាសារអ្វីនោះទេ វាអាចធ្វើបានជាមួយមនុស្សដែលមិនមានចំណេះដឹងភាសារហេព្រើរ និងអ្នកដែលធ្លាប់បានរៀនភាសារហេព្រើរខ្លះៗហើយ។ យើងបង្រៀន តាមរបៀបដែលជួយអ្នករៀនដូចជាកូនក្មេងរៀននិយាយភាសាកំណើតរបស់គេ។ យើងបង្កើតធនធាននេះសម្រាប់ជួយអ្នកបកប្រែព្រះគម្ពីរជុំវិញពិភពលោក ហើយពង្រឹងក្រុមជំនុំតំបន់ឡើង ភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកចេះតិចតួច ឬក៏អ្នកដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់ភាសាដើមនៃព្រះគម្ពីរសោះ។ អ្នកអាចរៀនហេព្រើរបាន! អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះបាន។ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

គុណសម្បត្តិ

Thousands of students around the world.

Our method can help anyone, in any language.

Recommendations

"Learning Biblical Hebrew doesn't have to be grueling or expensive. In these great videos, you'll be guided in your discovery by repeated exposure paired with toys and images. No English required. Highly recommended!"
"Ministerial students, pastors and laypeople rightly search for that hard-to-find Hebrew teacher who can make the language fun, interesting, and memorable. I know of no better pedagogical entry ramp than the free, short, high quality, "living language" videos of Aleph with Beth. Enjoy these videos, and be surprised at how quickly you are internalizing the biblical language!"
"Aleph with Beth is a wonderful way to learn Hebrew! Beth's love for Hebrew is contagious. I wish I had had these lessons to supplement my biblical Hebrew classes taught in a traditional format. I am heartily recommending these online lessons to students I have taught in the past as well as to new students."
"Aleph with Beth is a wonderful resource to learn Hebrew that I highly recommend. These well-crafted educational videos are very creative and highly accessible, making learning Hebrew less intimidating and a lot of fun! I have adopted the Aleph with Beth videos in my Biblical Hebrew class at Tyndale Seminary, using the videos to supplement the instruction in the class. This excellent resource is a wonderful gift, and I am grateful to Bethany and Andrew for all the hard work they have put into preparing these great lessons for us. Todah rabbah. Thank you."

Ready to Learn Hebrew?

Many people who set out to learn Hebrew never reach their goals, and the few who do make progress struggle to retain and use what they’ve learned. The fact is, most people in the world weren’t designed to learn a language by using a textbook and memorizing lots of rules. Instead, we learn a language best by using it: hearing and speaking it. Everyone has the innate, God-given ability to learn a language in the natural way they learned to speak their mother tongue as children: first listening, understanding, speaking little by little, and then exposure to the alphabet and grammar rules. Aleph with Beth approximates this natural, immersive style of learning, slowly building your comprehension as you watch. This natural way of learning a language is fun and enjoyable, and also more effective over time, as the sounds and grammar of biblical Hebrew work their way into your long-term memory through repetition and use. Have you failed in the past? No problem! With our method you can learn Hebrew! Do you feel like you’re too old? You can learn Hebrew too! Thousands of people over 50 have had success with our method. Do you have kids? They definitely can learn Hebrew! Join the movement around the world to start your children with Hebrew while they’re young. Try it out. There’s nothing to lose. It’s free. Forever.

Looking for biblical Greek?

See what students are saying...